Obituary photo of Dai Vu, Denver-CO
In Loving Memory of

Dai Thi Vu

1927 - 2019
Obituary photo of Dai Vu, Denver-CO
In Loving Memory of

Dai Thi Vu

1927 - 2019

Services & Gatherings

Services & Gatherings

Visitation:
Thursday, July 11, 2019 from 5:00pm to 7:00pm
Newcomer - West Metro Chapel
901 South Sheridan Blvd
Lakewood, CO  80226
303-274-6065
Service:
Friday, July 12, 2019 at 5:00pm
Newcomer - West Metro Chapel
901 South Sheridan Blvd
Lakewood, CO  80226
303-274-6065
Funeral Mass:
Saturday, July 13, 2019 from 8:00am to 9:00am
Queen of Vietnamese Martyrs 4695 N Harlan St, Wheat Ridge, CO 80033
Interment:
Mount Olivet Cemetery
12801 W 44th Ave, Wheat Ridge, CO 80033
Newcomer - West Metro Chapel (303-274-6065) is assisting the family
Dai Thi Vu, 92, of Denver, died Sunday July 7, 2019. She was born to Van Xuan and Qui Thi Vu, Febuary 20, 1927, in Ha Nam Viet Nam. She married Trac Van Vu and they lived together in South Vietnam, before relocating to Denver, CO since 1992.

She is survived by nine children: Binh Van Vu, of Denver; Hung Ngoc Vu, of Denver; Dung Kim Thi Vu, of Denver; Dung Lan Thi Vu, of Norcross GA; Chi Kim Thi Vu, of Denver; Chau Ngoc Vu, of Houston TX; Anh Phuong Thi Vu, of Denver; Minh Ngoc Vu, of Westminster CA; Loan Kim Thi Vu, of Denver. She’s also survived by 36 grandchildren and great-grandchildren.

[Ti?u S? Bà Vu Th? Ð?i

Sinh Ngày 20 tháng 2 nam 1927
T?i làng Ô Giang, xã Thanh Th?y, Huy?n Thanh Liêm, T?nh Hà Nam. Con Ông Bà Vu Xuân Van và Vu Thi Qui

Là ch? c? trong m?t gia dình trung luu, g?m 4 ch? em. Bà l?y ch?ng nam 17 tu?i và vào nam 1954 dã cùng ch?ng và hai con di cu vào Nam sinh s?ng. Sau dó, bà sanh h? thêm du?c b?y ngu?i con.

T? nam 1975 d?n 1984, bà dã m?t mình nuôi con trong lúc ch?ng bà b? tù du?i ch? d? C?ng S?n t?i mi?n B?c Vi?t Nam.
Sau khi ch?ng bà ra tù, bà và gia dình dã sang d?nh cu t?i Hoa K? thành ph? Denver ti?u bang Colorado theo chuong trình HO nam 1991 và sinh s?ng t?i dây cho d?n nay.

Ngay t? thu? thi?u th?i, bà là m?t ngu?i hi?u d?o yêu ngu?i. M?t ngu?i v? guong m?u v?i ch?ng và là m?t bà m? bao la tuy?t v?i v?i các con. Lúc nào cung kính yêu vâng l?i cha m? và luôn luôn làm vui lòng m? cha. Ð?n khi tru?ng thành, l?p gia dình v?i ông Vu Van Trác và sinh h? du?c chín ngu?i con b?n trai nam gái d?u dã có gia dình và thành d?t. Cháu ch?t thì d?n nay dã du?c 36 ngu?i.

Trong gia dình, bà Vu Th? Ð?i luôn luôn là m?t ngu?i v? d?m dang. M?t ngu?i m? t?t và h?t lòng cham lo d?i s?ng cho ch?ng và các con.

Ð?i v?i xã h?i, bà là m?t ngu?i s?ng có d?o d?c cao. Luôn d? cao các d?c tính nhân, nghia, l?, trí và tín. Bà s?ng hi?n lành, hoà h?p, s?n lòng giúp d? ngu?i khác và du?c nhi?u ngu?i m?n yêu.

Ð?i v?i giáo h?i và c?ng doàn, bà luôn luôn là ngu?i m?n Chúa yêu ngu?i. H?t lòng th? phu?ng kính m?n Chúa. Trong c?ng d?ng, bà h?t lòng ph?c v? giáo x?. Bà dã giúp ch?ng làm th?a tác viên trong nhi?u nam và d?c bi?t là ông bà r?t khiêm nhu?ng vì v? ch?ng không màng làm b?t c? vi?c gì có th? làm k? c? vi?c quét d?n v? sinh cho ngôi thánh du?ng mà không n? hà gì. G?n dây, bà là m?t trong nh?ng ngu?n tài tr? chính giúp dóng góp xây d?ng ngôi nhà th? Ô Giang t?i t?nh Hà Nam Vi?t Nam.

Cáo Phó

Trong ni?m tin vào Chúa Kitô Ph?c Sinh, chúng con xin kính báo t?i quý Cha, quý Th?y, quý Tu Si Nam N?, quý Giáo X?, quý H?i Ðoàn, qúy C?, qúy Ông Bà, qúy thân b?ng quy?n thu?c và b?n h?u xa g?n:

Maria Vu Th? Ð?i

M?, và Bà c?a chúng con, sinh ngày 20 tháng 2 nam 1927 t?i t?nh Hà Nam,Vi?t Nam, dã du?c Chúa g?i v? vào lúc 9:00 pm ngày 7 tháng 7 nam 2019 t?i Denver, Colorado, Hoa K? sau khi dã du?c lãnh nh?n các phép Bí Tích. Hu?ng th? 92 tu?i.

Kính xin quý Cha, quý Th?y, quý Tu Si, Quý H?i Ðoàn, qúy C? Ông C? Bà và thân b?ng quy?n thu?c thêm l?i c?u nguy?n cho Linh H?n Maria s?m du?c hu?ng nhan Thánh Chúa.]

A viewing will be held at Newcomer Funeral Home from 5 pm to 6 pm Friday 7/12/2019. Services will be held at New Comer Funeral Home from 6 pm to 7:30 pm Friday 7/12/2019. Church services will be held at Queen of Vietnamese Martyrs at 8 am Saturday 7/13/2019 followed by burial at Mount Olivet Cemetery.

To send condolences or leave a special message for the family, please visit NewcomerDenver.com
Send sympathy flowers

Services & Gatherings

Services & Gatherings

Visitation:
Thursday, July 11, 2019 from 5:00pm to 7:00pm
Newcomer - West Metro Chapel
901 South Sheridan Blvd
Lakewood, CO  80226
303-274-6065
Service:
Friday, July 12, 2019 at 5:00pm
Newcomer - West Metro Chapel
901 South Sheridan Blvd
Lakewood, CO  80226
303-274-6065
Funeral Mass:
Saturday, July 13, 2019 from 8:00am to 9:00am
Queen of Vietnamese Martyrs 4695 N Harlan St, Wheat Ridge, CO 80033
Interment:
Mount Olivet Cemetery
12801 W 44th Ave, Wheat Ridge, CO 80033
Newcomer - West Metro Chapel (303-274-6065) is assisting the family

Share Memories

:
:
:
Please also sign me up for Newcomer's email newsletter.
We will treat your information with the utmost confidentiality and not share or distribute it in any way.
Condolences should be personal messages from family and friends. For a full version of our online obituary policy, please click here.

© 2020 Newcomer Cremations, Funerals & Receptions.